Skip to content

Board Members

CSAUS 第15届理事会

会长:      夏铭(牛顿中文学校)
副会长:  邱继明(希林亚裔社区中心)
                  吴天舒(达拉斯现代汉语学校)
秘书长:    陈卫平(华府希望中文学校)
副秘书长:李竹(安华中文学校)
理事:        郭恬妮(硅谷未来教育)
                    关丽华(休斯顿华夏中文学校)
                    李革(北卡温华中文学校)
                    马健(丹城中文学校)
                    孙金爱(瑞华中文学校)
                   王静涛(爱城华文学院)
                   薛奉(麻州沙龙中文学校)
                   朱一民(圣路易现代中文学校)

历任会长:倪涛、王建军、李允晨、郑良根、何振宇、马京升、李功赋、汤年发、廖启红、帅致若、张星钰、刘申、邢彬、倪小鹏

CSAUS 15th Board

 

President:                            Xia Ming (Newton Chinese School)
Vice President:                  Qiu Jiming (Xilin Chinese School)
                                              Tianshu Wu (Dallas Modern Chinese School) 
Secretary General:              Chen Weiping (Hope Chinese School) 
Deputy Secretary General: Li Zhu (Ann-Hua Chinese School)
Board of Directors:              Guo Tianni (Future Education Foundation)  
                                                Guan Lihua (Houston Hua Xia Chinese School)

                                                Li Ge (North Carolina Wen Hua Chinese School) 
                                                Ma Jian (Denver Chinese School)  
                                                Sun Jinai (Ray Chinese School) 

                                                Wang Jingtao (Aicheng Chinese Academy) 
                                                Xue Feng (MA Sharon Chinese Language School) 
                                                Zhu Yimin (St. Louis Morden Chinese School)

Past Presidents: Ni Tao, Wang Jianjun, Li Yunchen, Zheng Lianggen, He Zhenyu, Ma Jingsheng, Li Gongfu, Tang Nianfa, Liao Qihong, Shuai Zhiruo, Zhang Xingyu, Liu Shen, Xing Bin, Ni Xiaopeng